Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri našej činnosti osobné údaje v rámci spoločnosti Adelle Davis, s.r.o., (ďalej len „Prevádzkovateľ“) so sídlom: Kutuzovova 5/A, 831 03  Bratislava, IČO: 50916912.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na office@adelledavis.com, telefonicky na +421 240 200 811, alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon“), ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame prijaté bezpečnostné opatrenia a pri spracúvaní osobných údajov postupujeme primerane podľa medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti.

Základné pojmy a informácie

Osobný údaj

Vaším osobným údajom v zmysle vyššie uvedenej legislatívy je akákoľvek informácia, ktorá sa Vás týka a na základe ktorej ste pre nás určiteľným subjektom. Osobným údajom je každá informácia o identifikovanej, alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možno priamo, alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (meno, priezvisko, číslo, sieťový identifikátor), alebo na jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, generickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej, alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jej IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Spracúvanie osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov je akákoľvek operácia, alebo súbor operácií, ktorá je vykonávaná s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov pomocou, alebo bez pomoci automatizovaných postupov ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie alebo kombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo ich zničenie.


Dotknutá osoba
Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, a ktorú je možné podľa osobného údaja identifikovať, alebo ktorá je identifikovateľná.

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a za spracovanie primerane zodpovedá. Ak nie je v týchto zásadách, alebo iných podmienkach služby uvedené inak, platí, že Prevádzkovateľom osobných údajov je Adelle Davis, s.r.o.

Sprostredkovateľ
Sprostredkovateľom  je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov Prevádzkovateľa  spracúva pre Prevádzkovateľa osobné údaje.

 

Údaje na Vašom zariadení

Na Vašom zariadení ukladáme cookies. Obsah súborov cookies predstavuje spôsob, ako identifikovať konkrétneho návštevníka a poskytnúť mu možnosť priebežnej interakcie s webovou stránkou, najmä umožnenie vytvorenia užívateľského účtu, prihlásenia, prípadne nákupu. Ďalej môžu byť využité pre technickú optimalizáciu prevádzky platformy webových stránok, bezpečnostné funkcie a technický záznam voľby preferencie zobrazenia podľa Vášho zariadenia technickým prevádzkovateľom infraštruktúry. Poskytovať základnú funkčnosť, starať sa o prevádzkovú bezpečnosť a stabilitu je naším oprávneným záujmom.

Súbory cookies môžeme využiť aj na ďalšie účely na základe Vášho súhlasu. S ohľadom na povahu a účel využitia údajov rozlišujeme tieto základné druhy:

Funkčné: Doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladajú niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, použitie skriptov a/alebo zdrojov tretích strán, widgety atď.

Analytické: Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.

Marketingové: Môžeme používať súbory cookies a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte    

 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Môžete to vykonať zaslaním emailu na office@adelledavis.com alebo kliknutím na odhlasovací link na konci newslettera.
 • právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu.
 • ako klient právo požadovať prístup k vašim osobným údajom ako aj ich opravu.
 • právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

Prečo spracúvame osobné údaje?
Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať služby našim klientom;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Vaše údaje potrebujeme napríklad k nasledujúcim účelom:

 • Odpovedať na Vaše otázky emailom alebo telefonicky.
 • Zasielať Vám marketingové informácie (newsletter).
 • Vytvoriť a spravovať váš osobný účet (registráciu), pokiaľ ste náš registrovaný obchodný partner.
 • Spracovať Vaše objednávky, doručenie tovaru, vrátenie tovaru, reklamáciu, pokiaľ ste náš registrovaný obchodný partner.
 • Zasielať aktuálne informácie o stave Vašej objednávky prostredníctvom sms alebo emailovej správy, pokiaľ ste náš registrovaný obchodný partner.
 • Osobné údaje, ktoré sú nevyhnuté pre riadne poskytnutie služieb, resp. splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú právnymi predpismi.
 • Osobné údaje budú zmazané v súlade s platnou legislatívou, ak nebudete súhlasiť s predĺžením doby spracúvania.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?

Vaše údaje budú spracúvané vo Vami poskytnutom rozsahu a po udelení Vášho súhlasu po dobu 5 rokov od Vašej poslednej interakcie s nami, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak (dlhšiu dobu spracovávania). Máte právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva v zmysle zákona.

Udelenie súhlasu

Súhlas udeľujete Prevádzkovateľovi webovej stránky www.adelledavis.sk. Ako dotknutá osoba udeľujete svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom pri komunikácii  (t. j. v rozsahu, meno, priezvisko, mesto, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa), a to na účely realizácie marketingových a propagačných aktivít Prevádzkovateľa, ktoré zahŕňajú aj adresnú komunikáciu s dotknutou osobou, zasielanie cielenej reklamy, tvorbu podobných publík v mene Prevádzkovateľa, zasielanie informácií o novinkách a podujatiach, ktoré Prevádzkovateľ organizuje, a tiež na účely archivácie z dôvodu prípadnej kontroly splnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle zákona a nariadenia vykonanej príslušným kontrolným orgánom. Ako dotknutá osoba zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov ďalej udeľujete Prevádzkovateľovi svoj dobrovoľný a výslovný súhlas, aby Prevádzkovateľ využíval, používal a poskytoval osobné údaje v uvedenom rozsahu aj tretím osobám, a to na vyššie uvedené účely a tiež účely komunikácie s tretími osobami ohľadom realizácie marketingových a propagačných aktivít Prevádzkovateľa, ak takéto nakladanie s osobnými údajmi v styku s takýmito tretími osobami je zvyčajné, nevyhnutné alebo vhodné, a ďalej, aby zaradil tieto osobné údaje do databáz vedených Prevádzkovateľom.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne výmazom Prevádzkovateľa z Obchodného registra. Svoj dobrovoľný súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na office@adelledavis.com alebo písomne zaslaním požiadavky na adresu Prevádzkovateľa, inak zanikne výmazom Prevádzkovateľa z Obchodného registra. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Ako dotknutá osoba zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov zároveň potvrdzujete, že Prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť.

Poskytovatelia služieb

Aby sme boli schopní poskytovať Vám kvalitné služby, nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené doručovacím spoločnostiam, prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov a služieb. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

Bezpečnosť osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby, ktoré sú poučené ako s údajmi zachádzať.

Posledná aktualizácia 6.6.2022.

Používame cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepší online zážitok. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s použitím funkcií cookies v súlade s pravidlami uvedenými na linke Politika cookies. Viac informácií nájdete na nižšie uvedených linkách Centrum súkromia a Politika COOKIES. Ďakujeme.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže vo vašom prehliadači ukladať alebo načítať informácie, väčšinou vo forme súborov cookie. Tu môžete ovládať svoje osobné nastavenia služby súborov cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart
 • wp_woocommerce_session_
 • woocommerce_recently_viewed

Odmietnuť všetky
Akceptovať všetky